Image Systems AB har idag slutfört förvärvet av 100 procent av aktierna i det finländska företaget Limab Oy. Limab Oy, med kontor i  S:t Michel och Helsingfors, är verksamt inom beröringsfri mätteknik med tillämpningar i sågverksindustrin och kompletterar affärsområdet RemaSawco med både produkter och marknadsandelar, framför allt i Finland, Baltikum och Ryssland.

 

Limab Oy, under namnändring till RemaSawco Oy, har 22 anställa och omsatte under det brutna räkenskapsåret 2017-03-01--2018-02-28 cirka 56 MSEK med ett resultat efter skatt om knappt 15 MSEK. Bolaget har förvärvats på skuldfri basis för en köpeskilling om 6,1 MEUR (cirka 62,5 MSEK), varav den initiala köpeskillingen om 4,0 MEUR (cirka 41,0 MSEK) har erlagts. En tilläggsköpeskilling om 2,1 MEUR (cirka 21,5 MSEK) kommer att betalas under två år under förutsättning att Limab Oy:s nuvarande aktieägare kvarstår som anställda. Förvärvet har finansierats genom banklån om 41,5 MSEK och en säljarrevers om 2,1 MEUR (cirka 21,5 MSEK). Lånefinansieringen kan senare komma att refinansieras via en nyemission. Affären förväntas påverka Image Systems vinst per aktie positivt under innevarande år och fortsättningsvis.

Tillträde har skett och Limab Oy konsolideras i Image Systems-koncernen från och med den 1 juni 2018.

 

Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

 

Läs mer här!